Tôi muốn anh cho ví dụ cụ thế một còng trình mà Cổng ty đã dám nhặn theo tinh thần anh vừa cho biết, anh Trung cười vui và nói với tôi:

Có đấy anh ạ! Đó là công trình giái phóng Chụp ảnh sự kiện  mặt bằng cho người dân tái định cư thuý điện Na Hang. Phần việc Công ty em đám nhận là san mặt bằng khu tái định cư và đường giao thông, ở công trình này em cùng với anh chị em trong Công ty xác định không tính đến lỗ, lãi mà quyết tâm là đảm bảo tiến độ thi công, phải xong công trình bằng được so với thời gian hợp đồng. Nếu được như vậy uy tín của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành chúng em sẽ được khẳng định và có niềm tin với chú đầu tư và các ban ngành.

Rồi anh kể cho tôi nghe về công trình mà anh đã coi là ký niệm khó quên trong quá trình chỉ đạo những hoại động kinh doanh của Công ty. Đó là vào tháng 11 năm 2002, Tuyên Quang có thực hiện dự án tái định cư phục vụ công trình thuỷ điện Na Hang. Công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành cũng là một trong những Công ty được tham gia vào công trình cấp quốc gia đó. Công việc Công ty đảm nhiệm là san một bằng khu tái định cư cho 150 hộ dân với yêu cầu khán trương trong 20 ngày phai hoàn thành. Để hoàn thành được kè hoạch cíia tính giao cho giám đốc Hoàng Quang Trung đã ngày đỏm Irực tiôp chì đạo trên còng trình. Anh đã huy động hôl so máy móc, cơ giới san ủi của Cổng ty và còn thuê máy và thợ máy ớ các cơ sở kinh doanh khác. Không quân gió mưa, nhiều đêm gió mùa đông bấc về irong cái rót cắt’ da cắt thịt anh vẫn cùng anh em công nhcìn làm việc quên mệl mỏi 24/24 giờ với mục tiêu: đám háo tiốn dộ của công trình. Tiến độ đó không chí đảm báo kê hoạch cho huyện Na Hang hay linh Tuyên Quang mà có tính cấp quốc gia. VI đúng thời gian đó phải có mặt bằng để tái định cư cho người dân Ihuôc phạm vi công trình thuý điện Na Hang. Người dân có chuyổn về khu tái định cư thì công trình thuý điện cấp quốc gia mứi khởi công đúng kế hoạch chí đạo của Chính phù.

Tôi hỏi anh:1 Với công trình có tầm quan trọng như vậy vì sao cấp trên lại tin tướng và giao cho Công ty anh. Hẳn phải có nguyên nhân

Post Comment