Ngay cả những nơi bảo thủ-nghiêng như game ban long Đại học Baylor ở Waco, các trường đại học Baptist lớn nhất thế game ban long giới, cuối tuần công bố nó cũng sẽ cấm súng trên cơ sở của nó.

game ban long

Ellen Spiro, một giáo sư và thành viên Cài đặt game bàn long về máy  Gun miễn phí UT, cho biết quy mô của các bị từ chối bởi các trường đại học mà đã có một sự lựa chọn cho thấy các chính trị gia Texas người ủng hộ luật pháp là “lập pháp cực đoan” phục vụ sảnh súng không phải cộng đồng học thuật.

game ban long

Các nhà phê bình cũng chỉ ra một Downlaod game bàn long mới nhất hiện nay sự mâu thuẫn rõ ràng trong logic: nếu mục đích xưng của pháp luật carry trường là để thúc đẩy an toàn bằng cách cho sinh viên một công cụ để bảo vệ bản thân và cũng để theo đuổi quyền hiến pháp của họ để mang vũ khí, tại sao các quy tắc cho phép học sinh được điều trị khác nhau tùy thuộc vào việc họ đang ở trường đại học công lập ở Houston, hoặc ba dặm về phía tây tại Đại học Rice tin?

Post Comment