Sống ở giữa chợ phủ Tương Dương, một phía tường mờ cửa hàng bán trà khó, phía tường kia mở quán bán nước trà. Trong nhà, có một trà bác sĩ I thợ pha trà họ Đào, tiểu danh gọi là Thiết Tăng, từ khi còn để chỏm, đã làm hầu. Hòm đó, chợ trà tan, Vạn Viên ngoại ngồi ớ phía trong chiếc rèm vảí, trống thấy Đạo Thiết Tăng cầm trong tay bòn. Vạn viên ngoại nhìn thấy, nói: Thừ xem tôn này ra sao? chỉ thấy Đào Thiết Tăng cầm bôn mươi lăm tiền, nhìn trước. Vạn Viên ngoại chậm rãi vén rèm vải đi ra, ngồi xuống một chiẽc ghế, thấy Đào Thiết Tăng đưa tay vào trong áo lần. Vạn Viên ngoại gọi Đào Thiết Tăng đến, hỏi: Vừa rồi, Hướng Dẫn Trùm bắn cá ta trông thấy ngươi cầm bốn mươi lăm tiền ở Hướng Dẫn Trùm bắn cá trong tay,.

Ta thấy người lấy túi vải ra, rũ lắc trong không khí, thế mà qua được mắt ta! Số tiền đó, ngươi giấu ở chỗ. Đào Thiết Tăng nói: Cáo Viên ngoại, thực không dám giấu, quả có bốn mươi lãm tiền, cất vào một chỗ.

Chỉ tay nói tiếp: Để ở tấm sắt ở đáy chiếc đèn treo kia.

Vạn Viên ngoại lấy ghế, đứng lên trên nhìn, quả nhiên Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại thấy bốn mươi lăm tiền xếp gọn thành Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại đống. Vạn Viên ngoại lại ngồi xuống ghế, gọi Đào Thiết Tăng đến hỏi: Ngươi ở trong nhà ta đã được bao nhiêu năm. Vạn Viên ngoại nói: Một ngày người chỉ lấy cắp của ta năm mươi tiền thôi, mười ngày năm trăm, một tháng một. Nay ta không muốn đưa ngươi đến nha môn, ngươi hãy nghỉ việc thôi. Lập tức đuổi Đào Thiết Tăng VẠN VIỀN NGOẠI NGĨ ỊỊỆT NCJÄ DẤN IỈOẠ SÍNHhoa lạc đẽ xin án cũng không biết,.

Lúc đó, trum ban ca đang là thòi iíết mua trum ban ca thu. cể nhân có một bàí thơ rihư sau;lan cây đã héo khô,Ngó đổtig lá rụng màu phó sắc vùnỊị. Mưa rơi như chẳng biết dừng,Mịt muníị thúc giục hán dỏng mau vổ,Dế kêu ra rả đổng quê,Trển trời cánh nhạn lao.

Post Comment