Hiện nay nhà bạn đang có thêm người sua chua nha ha noi  và bạn cảm thấy trật hẹp, và các bạn đang mong muốn  sửa chữa mở rộng thêm nhà của mình, hay là mở rộng ngôi nhà của các bạn Những công việc mở rộng nhà là những sua chua nha ha noi  việc yêu cầu…